Welkom in ons gebouw

aan de IJweg 1100
Wat voorafging

Sinds 30 April 2019 is het gebouw aan de IJweg 1100 in Hoofddorp ons eigendom en op zondag 1 maart 2020 konden we met grote dankbaarheid onze eerste kerkdienst hier vieren. Inmiddels  is het gebouw heringericht en geschikt gemaakt voor onze kerkdiensten en doordeweekse activiteiten. Voorheen hadden we een eigen gebouw aan het Liesbos (vanaf 1996) en hielden we kerkdiensten in de aula van het Haarlemmermeer Lyceum (vanaf 2004). Nu is alles gecentreerd op één locatie!

ONZE HUISVESTING

Ons gebouw is geen traditioneel kerkgebouw. Het is oorspronkelijk gebouwd als tijdelijke uitbreiding van de KSH (Katholiek Scholengemeenschap Hoofddorp) en bevatte voornamelijk klaslokalen. Na een paar jaar bleek de uitbreiding niet meer nodig en werd het gebouw gekocht door De Meerkerk die in dit gebouw begonnen zijn met kerkdiensten en het later als vergader- en kantoorcentrum gebruikten.
Het gebouw aan de IJweg ligt aan een centrale weg door de Haarlemmermeer, op het grensvlak van de wijken Overbos en Bornholm, en dichtbij Toolenburg, en biedt ons de gelegenheid om zowel zondags als doordeweeks een eigen vaste plek te hebben voor onze kerkdiensten en van waaruit wij onze activiteiten kunnen ontplooien in de wijken om ons heen. Wij zijn een actieve gemeente en richten ons ook op de mensen in de wijken om ons heen. Tot voor kort in Floriande, en nu ook op deze locatie.

Een betrokken gemeente

We zijn lang op zoek geweest naar een eigen gebouw dat groot genoeg is om al onze activiteiten te huisvesten en tegelijkertijd binnen onze financiële mogelijkheden ligt. Na een gedegen voortraject is de knoop doorgehakt om naar de IJweg te verhuizen. Dit kon alleen doordat we met hulp van het deputaatschap ‘Onderlinge Bijstand en Advies’ (OB&A) van de CGK in de loop der jaren een bouwfonds opgebouwd hadden, daarnaast zijn onze gemeenteleden vanuit hun betrokkenheid bereid geweest om ruimhartig bij te dragen in de vorm van giften en andere financiële oplossingen. Tot slot ontvangen we ook nog bijdragen van sponsoren, voormalig gemeenteleden, en zusterkerken die onze gemeente een warm hart toedragen en de plannen ondersteunen.

Aanschaf en gebruiksklaar maken

Hoewel het gebouw eerder als kerk gebruikt was, hebben we vanaf mei 2019 met veel eigen inbreng de indeling aangepast door het verplaatsen van wanden om het specifiek voor onze activiteiten geschikt te maken en om de centrale ‘sociale ruimte’ te vergroten om elkaar te kunnen ontmoeten rond de kerkdiensten en doordeweeks. Er is een nieuwe keuken geplaatst, de kerkzaal en de vergaderruimten zijn in gebruik.  Er is de afgelopen jaren in en rond het gebouw heel veel werk verzet. Helaas hebben we door de coronamaatregelen veel activiteiten online moeten organiseren en hebben we het gebouw minder intensief kunnen gebruiken dan gewenst. Toch hebben we veel redenen tot dankbaarheid: onze plannen tot nog toe zijn enorm gezegend en de eerste fase (aanschaf en gebruiksklaar maken) van dit enorme project is afgerond.

Wat we verder nog graag willen

Fase 1 van het project “Gebouw IJweg 1100” (aanschaf en gebruiksklaar maken) is afgerond. Als er een fase 1 is dan voelt u waarschijnlijk al aankomen dat er meerdere fasen zijn, en dat klopt inderdaad. Om misverstanden te voorkomen: we zijn een ambitieuze, actieve en op de buitenwereld gerichte gemeente en een eigen gebouw is daarom geen doel op zich maar een middel om onze kernactiviteiten mogelijk te maken. Het gebouw en de ruimte er omheen lenen zich uitstekend om naar buiten te treden en als kerk iets te kunnen betekenen voor de wijken om ons heen.

Het project is opgedeeld in drie fasen. Dat heeft een heel praktische reden, namelijk dat we niet zo’n grote financiële slagkracht hebben dat we het hele project in een keer kunnen dragen. We zijn niet zomaar aan dit project begonnen maar hebben gedegen ons huiswerk gedaan voordat we al biddend als gemeente een beslissing hebben genomen. Een deel van die beslissing is gebaseerd op puur financiële draagkracht maar nog belangrijker is dat er ook een geestelijk vraagstuk aan ten grondslag ligt: geloven en vertrouwen we dat dit de weg is die God met ons wil gaan? Een vraag die niet voor iedereen eenduidig te beantwoorden is en veel gebed en overleg vraagt. Uiteindelijk bleek de overgrote meerderheid van de gemeenteleden positief  hierop te kunnen antwoorden. Daarbij verliezen we onze eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand niet uit het oog en hebben besloten het project gefaseerd uit te voeren. We hebben in het verleden en ook nu weer, bijzondere tekenen en zegeningen ervaren die het vertrouwen hebben doen groeien om stappen te zetten.

Verduurzaming

Nu we kerkdiensten in ons gebouw kunnen vieren mogen we met dankbaarheid constateren dat het project, onze activiteiten en onze financiën gezegend zijn.

Daarmee komt fase 2 (de verduurzaming van het gebouw) in beeld. Een deel van de puien is door de invloed van de weersomstandigheden aan vervanging toe. Bovendien is het gebouw grotendeels nog van enkel glas voorzien. Om de energiekosten te verlagen is het plan om tegelijk met het vernieuwen van de puien en de kozijnen ook isolerend dubbelglas te plaatsen.

Uitbreiding kerkzaal

Vanaf het begin zijn we ons bewust geweest dat de huidige kerkzaal voor ons precies voldoende ruimte zou bieden om de zondagse kerkdiensten te kunnen houden. De centrale hal en de jeugdruimte bieden met wat improvisatie extra capaciteit om de diensten vanaf beeldschermen te volgen maar het is niet ideaal. Met het voorwerk van de uitbreidingsplannen van de vorige eigenaar en na overleg met de gemeente Haarlemmermeer werd het duidelijk dat uitbreiding mogelijk en toegestaan is. Het is dan ook onze wens om de huidige kerkzaal uit te breiden door er een stuk aan te bouwen en tevens hoger te maken. Dit is gebaseerd op onze overtuiging dat onze verhuizing past binnen Gods plannen en dat we hier ook zegen en groei zullen ervaren, zowel in geloof als in aantal. Daarom mag de grootte van de kerkzaal geen belemmering zijn om die groei te accommoderen.

We hebben de uitbreiding van de kerkzaal gedefinieerd als fase 3. In het voorlopig ontwerp is de hellingshoek van het dak ideaal gemaakt om er zonnepanelen op te plaatsen en verder invulling te geven aan de verduurzaming in fase 2. Op dit moment zijn de financiën om fase 3 te realiseren nog niet rond en zijn we nog bezig met plannen voor een haalbaar en verantwoord financieel plaatje. Mocht u ook enthousiast geworden zijn over onze uitbreidingsplannen en financieel kunnen en willen ondersteunen kijk dan verder onder “Steun ons”. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Steun ons

Het project “IJweg 1100” is een ambitieus project voor een kerkelijke gemeente van onze omvang maar we doen dit niet tot onze eigen eer en glorie. Het gebouw, en met name de activiteiten die we van daaruit ontplooien, staan in het teken van de eer en het koninkrijk van onze Hemelse Vader. Daarom zijn de gemeenteleden bereid om er de schouders onder te zetten en forse financiële verplichtingen aan te gaan. Dit heeft al veel resultaat opgeleverd maar nog niet alle plannen zijn gerealiseerd en daarvoor hebben we steun nodig, misschien wel uw steun. Bent u geïnteresseerd geraakt in hoe een enthousiaste christelijke gemeenschap het verschil kan maken in een Randstedelijke omgeving en wilt u ons daarin steunen? Dat kan op allerlei manieren!

  • Gebed
  • Giften
  • Renteloze leningen
  • Rentedragende leningen
  • Praktische hulp
  • Acties en fondswerving